دیوانگی - 1391-11-20 18:53:00
آرزو... - 1391-11-18 20:16:00
زندگی... - 1391-11-18 20:12:00
تنها مانده ام.... - 1391-11-18 19:57:00
دیوانه ام - 1391-11-18 19:54:00
پشت تنهایی من که رسیدی - 1391-11-18 19:44:00
اجباری نیست به زنده ماندن - 1391-10-25 02:51:00
چی عشق میشه - 1391-10-25 02:45:00
عشق دلیل میخواهد؟ - 1391-10-25 02:40:00
عاشقی - 1391-10-25 02:33:00
به نام خداوندی خدا... - 1391-10-24 19:16:00
برای آن عاشق - 1391-10-24 18:55:00
رفتی... - 1391-10-22 21:54:00
تنهایی... - 1391-10-22 21:21:00